Pijnenburg Schoenen maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Privacy Policy

Voor uw bestelling worden uw gegevens door ons geregistreerd. Uw adresgegevens voor het verzenden, uw telefoonnummer Alleen voor vragen en uw mailadres om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen. Pijnenburg Schoenen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pijnenburg Schoenen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type        persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;             

-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor      ze worden verwerkt;

         -   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

       -     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

        -  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

        -  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pijnenburg Schoenen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@pijnenburgschoenen.nl

Pijnenburg Schoenen
Korvelseweg 6
5025 JH Tilburg
T. 013 - 542 05 77
E. Info@pijnenburgschoenen.nl